Arbetsdag vid Alsträskkojan den 16 juni 2018

Den 16 juni anordnades en arbetsdag vid Alsträsket. Dels gjordes en riktig storstädning av Alsträskkojan och vi tog hem minst två sopsäckar med skräp som lämnats kvar. Vi kapade knutarna på stugan och höjde de hörn som börjat att sätta. Utöver detta gjordes en hel del andra insatser och vi hoppas att alla besökare ska känna sig välkomna till denna fantastiska plats. Vi passar på att uppmana alla besökare att ta hand om stugan och att ta med sig skräp därifrån.

Kallelse till årsmöte 2018-06-16

Stöttingfjällets FVO kallar till årsmöte den 16 juni 2018 klockan 18:00 i Uttermangården, Norrbäck.

Välkomna!

§ 1 Val av ordförande för extra stämma
§ 2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 3 Val av sekreterare på stämman
§ 4 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar och revisionsberättelsen
§ 8 Beslut om att fastställa verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt hantering av det ekonomiska resultatet
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val av suppleanter till styrelsen enligt uppdrag på föregående årsstämma
§ 11 Föredragning och beslut av förändrade stadgar (se bilaga 1)
§ 12 Föredragning och beslut av verksamhetsplan (se bilaga 2)
§ 13 Förslag om ersättning för ansvariga för Alsträskkojan
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande

Dagordning årsstämma 2018

Bilaga 1

Bilaga 2

Ny styrelse

Den 25 mars 2018 höll föreningen årsmöte i Uttermangården i Norrbäck där en ny styrelse valdes. Styrelsen kommer främst att arbeta med frågor gällande hur föreningens verksamhet ska organiseras då styrelsearbetet varit vilande sedan 2011.  De kommer också att utforma förslag till stadgeändringar som kommer att behandlas vid ett extra årsmöte som hålls i Uttermangården den 16 juni 2018 klockan 18:00.

 Förslag till stadgeändringar gäller främst §16 om styrelsens sammansättning.   

Kallelse ska ske genom annonsering och via e-post till alla fiskerättsägare som meddelat sina kontaktuppgifter.

Årsmötesprotokoll 2018

Uppdaterad hemsida

Servern där vår hemsida ligger har uppdaterats och i samband med detta har vi även passat på att ge hemsidan ett nytt utseende. Informationen är dock densamma med undantag av ett antal tidigare nyhetsinlägg som känts föråldrade och som därför tagits bort. Vi kommer löpande att fylla på med ny och intressant information om fiskevårdsområdet.