Årsmöte den 8 augusti klockan 14:00

Föreningen kallar till årsmöte den 8 augusti klockan 14:00 i Vinlidens byastuga. Om det är bra väder kommer mötet att hållas utomhus. Vid dåligt väder kommer vi att hålla till i byastugan där vi ställer i ordning lokalen så att vi kan hålla avstånd.

Dagordning
§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 4 Val av sekreterare på stämman
§ 5 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
§ 10 Revisorernas berättelser
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Fråga om att fastställa årets verksamhetsplan och budget
§ 13 Fastställande av fiskekortsavgifter och stughyra av Alsträskkojan
§ 14 Val av ordförande i styrelsen
§ 15 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
§ 16 Val av revisor och suppleant
§ 17 Tillsättande av valberedning
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötet avslutas

Varmt välkomna önskar Stöttingfjällets FVO!

Dagordning
Årsberättelse 2021