Kallelse till årsmöte 2018-06-16

Stöttingfjällets FVO kallar till årsmöte den 16 juni 2018 klockan 18:00 i Uttermangården, Norrbäck.

Välkomna!

§ 1 Val av ordförande för extra stämma
§ 2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 3 Val av sekreterare på stämman
§ 4 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar och revisionsberättelsen
§ 8 Beslut om att fastställa verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt hantering av det ekonomiska resultatet
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val av suppleanter till styrelsen enligt uppdrag på föregående årsstämma
§ 11 Föredragning och beslut av förändrade stadgar (se bilaga 1)
§ 12 Föredragning och beslut av verksamhetsplan (se bilaga 2)
§ 13 Förslag om ersättning för ansvariga för Alsträskkojan
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande

Dagordning årsstämma 2018

Bilaga 1

Bilaga 2