Årsmöte 2019

Stöttingfjällets FVO håller årsmöte den 10 mars 2019 klockan 13:00 i Vinlidens byastuga

 

Dagordning 

§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 4 Val av sekreterare på stämman
§ 5 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
§ 10 Beslut om att fastställa årets verksamhetsplan och budget
§ 11 Revisorernas berättelser
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13 Val av ordförande i styrelsen
§ 14 Val av övriga ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen
§ 15 Val av revisor och suppleant
§ 16 Tillsättande av valberedning
§ 17 Föredragning och beslut av förändrade stadgar (se bilaga 1)
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötet avslutas

Handlingar i form av verksamhetsplan finns på webben. Övriga handlingar delas ut på mötet men kan givetvis även mailas till medlemmar som önskar.

Varmt välkomna önskar Stöttingfjällets FVO genom Annika Nordenstam, ordförande. 

Mobil: 070-6101975